Chakra hanging 70cm

£15.00

Chakra hanging 70cm
Chakra hanging 70cm long, 15cm wide
1. Muladhara 2. Svadhisthana 3. Nabhi-Manipura 4. Anahata 5. Vishuddhi 6. Ajna 7. Sahasrara
The Root Chakra
The Sacral Chakra
The Solar Plexus Chakra
The Heart Chakra
The Throat Chakra
The 3rd Eye Chakra
The Crown Chakra

SKU: HCHAKRA1 Categories: ,

Description

Chakra hanging 70cm
Chakra hanging 70cm long, 15cm wide
1. Muladhara 2. Svadhisthana 3. Nabhi-Manipura 4. Anahata 5. Vishuddhi 6. Ajna 7. Sahasrara
The Root Chakra
The Sacral Chakra
The Solar Plexus Chakra
The Heart Chakra
The Throat Chakra
The 3rd Eye Chakra
The Crown Chakra